Triển khai thực hiện Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 và thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định cụ thể:

- Mức lương tối thiểu tháng: Vùng I là 4.960.000 đồng/tháng; Vùng II là 4.410.000 đồng/tháng; Vùng III là 3.860.000đồng/tháng và Vùng IV là 3.450.000đồng/tháng. Mức lương này đã tăng lên từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng tương đương tăng 6% so với mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

- Mức lương tối thiểu giờ: Vùng I là 23.800 đồng/giờ; Vùng II là 21.200 đồng/giờ; Vùng III là 18.600đồng/giờ và Vùng IV là 16.600đồng/giờ.

Bên cạnh đó, Nghị định số 74/2024/NĐ-CP cũng có bổ sung thêm quy định về tỷ lệ % tăng lương, cụ thể: Trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu. Chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Căn cứ theo Phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu kèm theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là:

- Địa bàn các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào và Tp Hưng Yên sẽ áp dụng mức lương vùng II, cụ thể: Mức lương tối thiểu tháng là 4.410.000đồng/tháng; Mức lương tối thiểu giờ là 21.200đồng/giờ.

- Địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Hưng Yên sẽ áp dụng mức lương vùng III, cụ thể: Mức lương tối thiểu tháng là 3.860.000 đồng/tháng; Mức lương tối thiểu giờ là 18.600đồng/giờ.

Để triển khai thực hiện đúng quy định của Nghị định số 74/2024/NĐ-CP, các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác./.

(Chi tiết Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ theo file đính kèm)