Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh thổ hết năm 2018
Tính đến hết năm 2018, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 169 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 215 dự án đầu tư còn hiệu lực, bao gồm 214 dự án đầu tư thứ cấp và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Các dự án FDI đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.768 triệu đô la Mỹ, trong đó dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp thăng Long II có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ, các dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.645 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất tại các KCN với 123 dự án và có tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.667 triệu đô la Mỹ, tiếp đến là Hàn Quốc với 41 dự án và có tổng vốn đầu tư đăng ký là 426 triệu đô la Mỹ.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh thổ hết quý II năm 2019
Tính đến hết quí II năm 2019, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 181 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 232 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.054 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 231 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.931 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là 455 ha.
Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019.
Đến hết quí II năm 2019, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 415 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 231 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.931 triệu đô la Mỹ và 184 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24.015 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 06 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II và KCN Yên Mỹ. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 88 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 911,7 triệu đô la Mỹ và 118 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18.847,7 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 100 dự án, bao gồm 99 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.526 triệu đô la Mỹ và 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 0,3 tỷ đồng; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 58 dự án, bao gồm 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 356 triệu đô la Mỹ và 28 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.846 tỷ đồng.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh thổ hết năm 2019
Tính đến hết năm 2019, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 194 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 246 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.200 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 245 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.077 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 483 ha.
Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2019.
Tính đến hết năm 2019, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 435 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 245 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.077 triệu đô la Mỹ và 190 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25.061 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là
Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp đến hết tháng 6 năm 2020.
Đến hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 445 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 251 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.621 triệu đô la Mỹ và 194 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25.435 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ và KCN Minh Quang. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 90 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 980 triệu đô la Mỹ và 116 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.456,6 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 101 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.628,5 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 62 dự án, bao gồm 33 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 402 triệu đô la Mỹ và 29 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.361 tỷ đồng.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết tháng 6 năm 2020
Đến hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 202 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 252 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.384 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 251 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.261 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án thứ cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp là 485 ha.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết năm 2020
Hết năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 208 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 260 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.552 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 259 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.428,4 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 494 ha.
Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư thứ cấp theo khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hết năm 2020.
Tính đến hết năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 460 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 259 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.428 triệu đô la Mỹ và 201 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 26.792 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ và KCN Minh Quang. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 92 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 989,67 triệu đô la Mỹ và 114 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.464,5 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 101 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.730,4 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 66 dự án, bao gồm 35 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 432,56 triệu đô la Mỹ và 31 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.469 tỷ đồng.
Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư thứ cấp theo khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hết tháng 6 năm 2021.
Tính đến hết tháng 6 năm 2021, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 470 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 262 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.743,6 triệu đô la Mỹ và 208 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27.480 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ và KCN Minh Quang. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 93 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.050 triệu đô la Mỹ và 113 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.556 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 103 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.913,5 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 66 dự án, bao gồm 34 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 446 triệu đô la Mỹ và 32 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.767 tỷ đồng; đứng thứ tư là KCN Yên Mỹ II với 43 dự án, bao gồm 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 138 triệu đô la Mỹ và 28 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.652 tỷ đồng.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết tháng 6 năm 2021
Hết tháng 6 năm 2021, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 208 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 263 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.867 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 262 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.743,5 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 526,7 ha.
Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh đến hết năm 2021
Tính đến hết năm 2021, tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 209 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký thực hiện 271 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.003,7 triệu đô la Mỹ, bao gồm: 270 dự án đầu tư thứ cấp có tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.880,3 triệu đô la Mỹ và 01 dự án đầu tư hạ tầng KCN có vốn đầu tư đăng ký là 123,4 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án FDI thứ cấp tại các khu công nghiệp là 539 ha.