Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

STT

Tên văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Tình trạng hoạt động của Văn phòng đại diện

1

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SANKYO TRADING (HK) LIMITED TẠI HƯNG YÊN

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;

- Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Sankyo Trading (HK) Limited tại Việt Nam;

- Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Sankyo Trading (HK) Limited;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của Sankyo Trading (HK) Limited;

- Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Đang hoạt động

2

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA YOUM KWANG INDUSTRY (CAMBODIA) CO.,LTD. TẠI VIỆT NAM

- Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc;

- Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Youm Kwang Industry (Cambodia) Co., Ltd. tại Việt Nam;

- Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của Youm Kwang Industry (Cambodia) Co., Ltd;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam của Youm Kwang Industry (Cambodia) Co., Ltd;

- Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Đã chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện kể từ ngày 22/7/2020