Chính sách ưu đãi thuế thu nhập khi đầu tư vào khu công nghiệp

Công ty TNHH Infinity: (Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) Hỏi: Dự án chi nhánh Công ty TNHH Infinity của Chúng tôi tại KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai đang được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, nay dự kiến di chuyển Dự án chi nhánh đến tỉnh Hưng Yên nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển thì có tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:
Dự án chi nhánh Công ty TNHH INFINITY của Công ty TNHH INFINITY tại KCN Hố Nai, tỉnh Đồng Nai di chuyển ra tỉnh Hưng Yên nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực kinh doanh của chủ đầu tư, đối chiếu với khoản 3 Điều 2 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì dự án di chuyển này là dự án đầu tư mở rộng. Theo quy định tại mục 6 phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Doanh nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng. Do vậy, Công ty sẽ không tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án chi nhánh Công ty TNHH INFINITY khi di chuyển từ tỉnh Đồng Nai ra tỉnh Hưng Yên.