Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất sơn bột tĩnh điện trong KCN Phố Nối A.

Câu hỏi: Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng sản xuất thêm nhà máy chi nhánh tại KCN Phố Nối A với ngành nghề lĩnh vực sản xuất sơn bột tĩnh điện hoặc đầu tư xây dựng Trung tâm phục vụ kỹ thuật. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt đại diện Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam hỏi: đối với ngành nghề lĩnh vực nêu trên có được phép đầu tư xây dựng dự án tại KCN Phố Nối A hay không, trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

Trả lời: Liên quan đến nội dung câu hỏi của Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt đại diện Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam, Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội dung sau:

- Theo quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phố Nối A đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trong đó tính chất ngành nghề KCN Phố Nối A được quy hoạch,không bao gồm lĩnh vực sản xuất sơn. Bên cạnh đó, tại Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, xác định không cấp phép đầu tư mới đối với các loại hình công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, trong đó có dự án đầu tư sản xuất sơn. Căn cứ các quy định nêu trên, đối với dự án đầu tư sản xuất sơn theo đề xuất của Công ty không phù hợp với quy hoạch tính chất ngành nghề KCN Phố Nối A và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Hưng Yên, nên không đủ điều kiện để tiếp nhận vào trong KCN Phố Nối A.

- Trong quy hoạch tính chất ngành nghề KCN Phố Nối A đã được phê duyệt cũng xác định, KCN Phố Nối A tập trung ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất. Đối với lĩnh vực hoạt động Trung tâm phục vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, nên không thuộc đối tượng được khuyến khích đầu tư vào trong KCN Phố Nối A. Bên cạnh đó, nội dung câu hỏi xây dựng Trung tâm phục vụ kỹ thuật là quá chung chung, không rõ nội dung hoạt động, nên Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên không đủ thông tin để trả lời chi tiết các nội dung theo đề nghị.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên rất hoan nghênh Quý Công ty đã lựa chọn KCN Phố Nối A nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung để tìm hiểu địa điểm đầu tư. Tuy nhiên để đảm bảo việc tiếp nhận dự án dự án đầu tư vào trong KCN theo đúng quy hoạch và đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đề nghị Công ty TNHH sơn Ocean Việt Nam nghiên cứu lựa chọn địa điểm khác để đầu tư cho phù hợp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội nêu trên, để Công ty nghiên cứu thực hiện.