Hơn 20 nghìn lao động làm việc tại các KCN

Năm 2009, các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 15 dự án mới đi vào hoạt động, đưa tổng số các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN lên 114 dự án, chiếm 79% số dự án đầu tư tại các KCN. Các dự án đi vào hoạt động đã sử dụng trên 20.000 lao động, trong đó KCN Phố Nối A thu hút khoảng 15.000 lao động, KCN dệt may Phố Nối tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và KCN Minh Đức thu hút hơn 2.500 công nhân. Doanh thu năm 2009 từ các KCN ước đạt 140 triệu USD và 9.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 triệu USD và 200 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế song nhiều doanh nghiệp vẫn có mức doanh thu cao hơn năm trước như: Công ty Kyung Việt doanh thu 2,2 triệu USD, tăng 0,4 triệu USD so với năm trước; Công ty TNHH Kido Hà Nội đạt doanh thu 8 triệu USD, tăng 2,7 triệu USD; Công ty TNHH Coats Phong Phú doanh thu khoảng 9 triệu USD, tăng 1,8 triệu USD so với năm trước…