KẾ HOẠCH số 04/KH-BQL ngày 08/01/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 7/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2024.

2. Yêu cầu Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trên cơ sở tình hình thực tế của cơ quan; các nội dung CCHC phải được triển khai đồng bộ, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cho từng phòng, cá nhân, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đề ra. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức cơ quan.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Kết quả Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) điểm Chỉ số tăng cao hơn so với năm 2023. Mức độ hài lòng của của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cao hơn năm 2023.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

2.1. Cải cách thể chế:

100% các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Ban trình ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

100% các văn bản QPPL về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền, phổ biến đến công chức.

2.2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

Trên 95% số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trên 80% hồ sơ TTHC được trả kết quả trước hạn.

100% hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được số hóa, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

100% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần trên cổng Dịch vụ công tỉnh theo quy định; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt từ 60% trở lên.

Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm. Thực hiện sắp xếp, giảm số lượng tổ chức hành chính theo chương trình, Kế hoạch của tỉnh. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 đối với 100% số biên chế chưa sử dụng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban đạt tối thiểu 90%.

2.4. Cải cách chế độ công vụ: Thực hiện, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức đúng theo Danh mục vị trí việc làm được phê duyệt tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. 100% công chức, viên chức, người lao động của tỉnh được đánh giá, xếp loại gắn phân công nhiệm vụ, sản phẩm công việc hằng tháng theo Quy định số 540-QĐ/TW ngày 10/10/2022 của Tỉnh uỷ. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 100% công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo quy định. 100% công chức, viên chức thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng. Hoàn thành việc cập nhật Cơ sở dữ liệu 100% CCVC của tỉnh bảo đảm theo quy định, đồng bộ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC của Bộ Nội vụ, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

2.5. Cải cách tài chính công: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 95% kế hoạch UBND tỉnh giao.

2.6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số:

100% văn bản trao đổi với các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số đầy đủ theo quy định bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định. 80% hồ sơ công việc được lập hồ sơ điện tử và giải quyết trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng Dịch vụ công tỉnh. Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

100% chế độ báo cáo thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hưng Yên có tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Cải cách thể chế Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia, tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, khả thi. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý đến công chức, viên chức và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật của các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, qua đó hướng dẫn, đôn đốc, xử lý hoặc kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định của pháp luật không phù hợp với thực tế.

2. Cải cách thủ tục hành chính Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành làm cơ sở tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 08/CTUBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác về cải cách, kiểm soát TTHC. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ và bảo đảm chế độ cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC; công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa và công chức tham gia quá trình giải quyết TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm thực hiện công khai, kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC. Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết TTHC; hạn chế đến mức thấp nhất việc giải quyết hồ sơ TTHC quá thời hạn quy định. Trong trường hợp giải quyết quá hạn, phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xin lỗi cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình với cơ quan nhà nước cấp trên theo quy định. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanhtoán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm. Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024. Tổ chức thực hiện Kế hoạch một cách nghiêm túc, bảo đảm ít nhất có ít nhất 01 phương án đơn giản hóa TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo về công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

......

Chi tiết KẾ HOẠCH số 04/KH-BQL ngày 08/01/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp