KẾ HOẠCH số 25/KH-BQL ngày 21/02/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

hực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 như sau: