Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Câu hỏi: Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900273144 ngày 3/3/2022. Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú hỏi: Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên, Công ty có phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư không, hoặc có phải thông báo về Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên không? Nếu có thì hồ sơ, thủ tục như thế nào?

Trả lời: Liên quan đến nội dung câu hỏi của Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú, Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội dung sau:

- Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Đầu tư: "Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư".

- Căn cứ Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

"(1) Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

(2). Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định này cho Cơ quan đăng ký đầu tư".

Dự án “Nhà máy sản xuất sơn tĩnh điện” được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 052021000031 chứng nhận lần đầu ngày 12/7/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 5/5/2014. Tổ chức kinh tế thành lập để thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất sơn tĩnh điện” là Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú. Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú thay đổi người đại diện theo pháp luật, không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời điểm hiện tại, các quy định của pháp luật về đầu tư không quy định trách nhiệm doanh nghiệp thực hiện thông báo về cơ quan đăng ký đầu tư khi thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Ban Quản lý các KCN tỉnh hướng dẫn một số nội nêu trên, để Công ty nghiên cứu thực hiện.