TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KCN

Tỉnh Hưng Yên có 17 KCN (diện tích 4.395,43 ha) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam. Trong đó:

1. Có 11 KCN được chấp thuận Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích 2.873 ha; và tổng vốn đầu tư đăng ký 14.395 tỷ đồng và 412,25 triệu USD. Trong đó:

* Có 10 KCN đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư, gồm:

- KCN Phố Nối A (688,94 ha): KCN Phố Nối A (688,94 ha): Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB khoảng 647 ha (Đạt 94%), trong đó được UBND tỉnh cho thuê 636 ha (Đạt 92%); đã xây dựng hạ tầng được khoảng 623 ha (Đạt 90,4%). KCN đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và đang hoạt động với công suất 6.000 m3/ngày đêm. Đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị modul 3 để nâng công suất xử lý lên 9.000 m3/ngày đêm và đang làm các thủ tục để đưa vào vận hành dự kiến trong Quý IV/2024. Trong KCN đã tiếp nhận được 222 dự án (123 dự án DDI và 99 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 26.076 tỷ đồng và 1.172 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 439 ha (lấp đầy 89% KCN);

-KCN Dệt may Phố Nối (121,81 ha): KCN đã hoàn thành GPMB, được UBND cho thuê toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch; đã xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật toàn bộ diện tích của KCN. KCN đã xây dựng và đang hoạt động với công suất 12.000 m3/ngày đêm. Nhà máy xử lý nước thải số 2 công suất 8.000 m3/ngày đêm đang vận hành thử nghiệm, dự kiến tháng 8/2024 đi vào hoạt động chính thức. Trong KCN đã tiếp nhận được 63 dự án (33 dự án DDI và 30 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.063 tỷ đồng và 554 triệu USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 93 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 100%;

- KCN Thăng Long II (525,7 ha). Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB khoảng 525,7 ha (Đạt 100%), được UBND tỉnh cho thuê 515,8 ha (Đạt 98%); đã xây dựng hạ tầng được khoảng 420 ha (Đạt 80%). KCN đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và đang hoạt động với công suất 15.000 m3/ngày đêm.Trong KCN đã tiếp nhận được 109 dự án (01 dự án DDI và 108 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 728 tỷ đồng và 3.500 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 301 ha (lấp đầy 74,9% KCN);

- KCN Minh Đức (198 ha). Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB khoảng 187 ha (Đạt 94%), trong đó được UBND tỉnh cho thuê 131,65 ha (Đạt 66%); đã xây dựng hạ tầng được khoảng 95 ha (Đạt 48%). Chủ đầu tư đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải với công suất 1.250 m3/ngày đêm, dự kiến hệ thống vận hành thử nghiệm vào Quý III/2024.Trong KCN đã tiếp nhận được 32 dự án (23 dự án DDI và 9 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.115 tỷ đồng và 50,6 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 53 ha (lấp đầy 34,2% KCN);

- KCN Minh Quang (150 ha):Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 150 ha (Đạt 100%), được UBND tỉnh cho thuê 150 ha (Đạt 100%); chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng được khoảng 92,03 ha (Đạt 61%). Chủ đầu tư đã xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.000 m3/ngày đêm.Trong KCN đã tiếp nhận được 33 dự án (18 dự án DDI và 15 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.471 tỷ đồng và 226 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 57 ha (lấp đầy 51,2% KCN);

- KCN Yên Mỹ (280 ha):Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 273,81 ha (Đạt 98%), được UBND tỉnh cho thuê 241,35 ha (Đạt 86%); đã đầu tư xây dựng hạ tầng được khoảng 191,34 ha (Đạt 68%). KCN đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm.Trong KCN đã tiếp nhận được 37 dự án (15 dự án DDI và 22 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.348 tỷ đồng và 325 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 117,4 ha (lấp đầy 57,6% KCN);

-KCN Yên Mỹ II (313,5 ha): Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 306,2 ha (Đạt 97,7%), được UBND tỉnh cho thuê 217 ha (Đạt 69,2%); đến nay KCN đã xây dựng hạ tầng được khoảng 190 ha (Đạt 60,6%). KCN đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và đang hoạt động với công suất 3.000 m3/ngày đêm.Trong KCN đã tiếp nhận được 48 dự án (28 dự án DDI và 20 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.108 tỷ đồng và 297 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 83 ha (lấp đầy 37% KCN);

- KCN Sạch (143,08 ha): Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 143,08 ha (Đạt 100%), được UBND tỉnh cho thuê 141,7 ha (Đạt 99%); đã xây dựng hạ tầng được khoảng 72 ha (Đạt 50%). KCN đang xây dựng với công suất 4.100 m3/ngày đêm, trước mắt sẽ lắp đặt máy móc với công suất 2.050 m3/ngày đêm. Dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động từ Quý 2/2024.Trong KCN đã tiếp nhận được 17 dự án (1 dự án DDI và 16 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 125 tỷ đồng và 88,4 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 26 ha (lấp đầy 26% KCN);

-KCN số 3 (159,71 ha): Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 159,71 ha (Đạt 100%), được UBND tỉnh cho thuê 158,62  ha (Đạt 99,3%); đã xây dựng hạ tầng khoảng 120 ha (Đạt 75%). Đang đầu tư nhà máy xử lý nước thải công suất 7.500 m3/ngày đêm từ tháng 11/2023, dự kiến tháng 6/2024 đi vào hoạt động.Trong KCN đã tiếp nhận được 10 dự án (5 dự án DDI và 5 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.099 tỷ đồng và 136 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 49 ha (lấp đầy 43 % KCN);

- KCN số 5 (192,64 ha): Đến nay, tổng diện tích đất đã GPMB 190,07 ha (Đạt 99%), được UBND tỉnh cho thuê 184,78 ha (Đạt 96%); đã xây dựng hạ tầng khoảng 51,7 ha (Đạt 27%). Chủ đầu tư đang thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 4.300 m3/ngày đêm. Dự kiến tháng 6/2024 đi vào hoạt động.Trong KCN đã tiếp nhận được 10 dự án (2 dự án DDI và 8 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 198 tỷ đồng và 127,6 triệu USD. Tổng diện tích đất KCN đã cho thuê 23 ha (lấp đầy 16% KCN).

* 01 KCN chưa đi vào hoạt động (KCN Kim Động): Đến nay KCN Kim Động đã GPMB được 11,9 ha (Đạt 11,9%). Chủ đầu tư chưa được nhà nước bàn giao đất và xây dựng hạ tầng KCN. Năng lực của chủ đầu tư còn nhiều hạn chế. UBND huyện Kim Động đã ban hành nhiều văn bản đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chuyển tiền bồi thường hỗ trợ GPMB, nhưng chủ đầu tư không chuyển đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ để tổ chức chi trả kịp thời sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt.

2. Có 6 KCN chưa được chấp thuận Chủ trương đầu tư. Trong đó:

- KCN Thổ Hoàng: Đã lập và nộp Hồ sơ chấp thuận Chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- KCN Tân Dân: Tỉnh ủy đã có Thông báo số 1416-TB/TU ngày 18/12/2023 đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Hiện nay, Ban Quảng lý các KCN tỉnh đã trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch, đã có ý kiến thẩm định. Ban Quảng lý các KCN tỉnh đang tổ chức hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch để trình thẩm định phê duyệt theo quy định;

- KCN Lý Thường Kiệt: Tỉnh ủy đã có Thông báo số 1417-TB/TU ngày 18/12/2023 đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch (nếu có) và lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt của Công ty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên. Hiện nay, Ban Quảng lý các KCN tỉnh đã trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch, đã có ý kiến thẩm định. Ban Quảng lý các KCN tỉnh đang tổ chức hoàn thiện nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch để trình thẩm định phê duyệt theo quy định;

- KCN Số 01: Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch các KCN ở Việt Nam tại văn bản số 800/TTg-CN ngày 29/6/2020. Tỉnh Hưng Yên đã đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach của Tổng Công ty Viglacera – CTCP tại Thông báo số 1233-TB/TU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 319/TB-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh. Hiện nay, KCN đã được phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch; đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

- KCN Số 6: Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch các KCN ở Việt Nam tại văn bản số 701/TTg-CN ngày 06/8/2022. Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát đã đề xuất tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach KCN số 6. Ban cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất này của Công ty tại Báo cáo số 309-BC/BCSĐ ngày 22/9/2023. Hiện nay, KCN đã được phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch; đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

- KCN Tân Á Đại Thành: Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch các KCN ở Việt Nam tại văn bản số 701/TTg-CN ngày 06/8/2022. Tỉnh Hưng Yên đã đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach KCN Văn Nhuệ - Hoàng Hoa Thám (KCN Tân Á Đại Thành) của Công ty Cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành tại Thông báo số 1305-TB/TU ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 370/TB-UBND ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh. Hiện nay, KCN đã được phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch; đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định.