Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động nhằm phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; do vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin căn cứ vào đặc điểm tình hình của Công ty, bố trí thời gian phù hợp để tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo theo quy định tại Điều 152 Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Trong quá trình tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin có trách nhiệm thực hiện nghiên túc các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới và các hướng dẫn của ngành y tế.

Trên đây là ý kiến của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên, đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin nghiên cứu, thực hiện./. 

Chi tiết văn bản 763/BQL-DN