Trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Anova Feed về việc đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022.

Câu hỏi: Công ty Cổ phần Anova Feed đề nghị được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trả lời: 

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, đối tượng áp dụng gồm: Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm. Theo hồ sơ tài liệu gửi kèm, Công ty Cổ phần Anova Feed thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của Công ty TNHH phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên trong KCN Phố Nối A để thực hiện dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi; không trực tiếp thuê đất của nhà nước, nên cần xem xét lại đối tượng áp dụng, đảm bảo phù hợp với Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ "Người thuê đất nộp hồ sơ cho Cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật". Trường hợp Công ty Cổ phần Anova Feed xác định thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thì đề nghị Công ty Cổ phần Anova Feed liên hệ với Cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên hướng dẫn một số nội dung trên để Công ty Cổ phần Anova Feed biết.