Về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Công ty TNHH ICAM đăng ký thành lập Công ty TNHH ICAM Việt Nam, thực hiện dự án ”Nhà máy ICAM Việt Nam” trên cơ sở thuê lại Nhà xưởng thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện Đông Giang của Công ty Cổ phần Đông Giang tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, thời hạn hoạt động của dự án đến 23/8/2016. Xin hỏi: - Sau ngày 23/8/2016 nếu Công ty TNHH ICAM vẫn tiếp tục thuê nhà xưởng của của Công ty Cổ phần Đông Giang thì Công ty có phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư để được tiếp tục thực hiện dự án đã đăng ký hay không? - Sau ngày 23/8/2016 nếu Công ty TNHH ICAM không thuê nhà xưởng của của Công ty Cổ phần Đông Giang nữa mà chuyển sang địa điểm mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thì khi công ty Chúng tôi làm thủ tục chỉnh sửa Giấy chứng nhận đầu tư ngoài điều chỉnh điều khoản về địa điểm ra thì những điều khỏan khác có bị thay đổi không?

Trả lời:
1. Theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Do vậy, trường hợp sau ngày 23/8/2016 Công ty TNHH ICAM vẫn tiếp tục thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đông Giang để thực hiện dự án đầu tư thì Công ty phải thực hiện thủ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án).
2. Trường hợp, sau ngày 23/8/2016 Công ty không thuê nhà xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Đông Giang, di dời dự án sang địa điểm mới, thì ngoài việc đăng ký điều chỉnh về địa điểm đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án, các điều khoản khác trong Giấy chứng nhận đầu tư sẽ không bị thay đổi nếu công ty không có yêu cầu điều chỉnh, thay đổi.