Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Ban: Điện thoại: 02213. 942 862

Fax: 02213. 942 927

Email: vp.bqlkcn@hungyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban trình lãnh đạo Ban phê duyệt. Theo dõi và đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động đã được thông qua;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công nhân viên chức; tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên chức của Ban Quản lý;

- Tổ chức quản lý hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cơ quan; quản trị cổng thông tin điện tử của Ban.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Ban; công tác thi đua khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của cơ quan và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm phục vụ chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình mục tiêu, dự án, đề án của Ban; tham mưu cho Trưởng ban quản lý hoạt động chi tiêu, sử dụng ngân sách theo đúng chế độ chính sách, đảm bảo tiết kiệm và phục vụ cho hoạt động của Ban có hiệu quả, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên cơ quan; quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, quản lý hồ sơ lý lịch công chức, lao động hợp đồng của Ban theo các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc hành chính, quản trị; quản lý, điều hành các phương tiện, vật tư phục vụ cho hoạt động của Ban và các phòng chuyên môn; chuẩn bị chỗ làm việc, hội họp, tiếp khách của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan chức năng về kết quả hoạt động của Ban.

- Tiếp nhận đơn thư và tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Ban;

- Cấp bản sao, chứng thực bản sao từ sổ gốc các văn bản do Ban phát hành;

- Chánh văn phòng Ban:

Nguyễn Đức Trường

Điện thoại: 02213. 943 294

Mobile: 0904.256.906

Email: ndtruong@hungyen.gov.vn

- Phó Chánh văn phòng:

Nguyễn Như Mạnh

Mobile: 0984.718.815

Email: nnmanh@hungyen.gov.vn

- Trần Thị Thanh: Chuyên viên

Mobile: 0916153688

Email: tranthanh@hungyen.gov.vn

- Bùi Thị Thu phương: Chuyên viên

Mobile: 0987 353 636

Email: bttphuong@hungyen.gov.vn

- Phạm Thị Hoa: Kế toán

Mobile: 0988.721.722

Email: pthoa@hungyen.gov.vn

- Nguyễn T Ánh Tuyết: Chuyên viên

Mobile: 0985.853.819

Email: ntatuyet@hungyen.gov.vn

- Vũ Thị Tuyết: Văn thư kiêm Lưu trữ

Mobile: 01636.426.226

Email: vttuyet@hungyen.gov.vn

Phòng Quản lý Đầu tư:

Điện thoại: 02213 942 864

Email: qldt.bqlkcn@hungyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, và vốn đầu tư phát triển; về xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh; tổ chức biên soạn, chuẩn bị các tài liệu giới thiệu, quảng bá vận động đầu tư vào các khu công nghiệp; phối hợp với các Sở, ngành, các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan, tuyên truyền vận động đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn cho các nhà đầu tư về quy trình, thủ tục, điều kiện đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh; Cung cấp các thông tin về các khu công nghiệp, chính sách pháp luật cho các nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư;

- Tổ chức thẩm tra và trình lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án vào trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền của Ban; cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối các dự án đầu tư trong các KCN thuộc thẩm quyền của Ban.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, chuẩn bị hồ sơ, điều kiện thành lập khu công nghiệp, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Tham gia ý kiến về quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và quy hoạch chuyên ngành khác của Trung ương và của tỉnh;

- Tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư về chế độ, chính sách đầu tư; nghiên cứu đề xuất cho lãnh đạo Ban các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư;

- Tổ chức thẩm tra, tham mưu cho Lãnh đạo Ban quyết định chấp thuận việc tạm ngừng/ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại các KCN thuộc thẩm quyền của Ban;

- Tổ chức thẩm tra, tham mưu cho lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN;

- Tổ chức thẩm tra, tham mưu cho lãnh đạo Ban cấp Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành; chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình cấp, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy phép kinh doanh xây dựng báo cáo của Ban gửi các cơ quan liên quan và các bộ phận liên quan;

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao

Trưởng phòng: Phạm Xuân Khoa

Mobile: 0914.473.868

Email: pxkhoa@hungyen.gov.vn

- An Thị Thu Phương: Chuyên viên

Mobile: 01688.490.629

Email:attphuong@hungyen.gov.vn

- Trần Đình Tuấn: Chuyên viên

Mobile: 0966.251.888

Email: tdtuan@hungyen.gov.vn

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng:

Điện thoại: 02213.941 318

Email: qlqhxd.bqlkcn@hungyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh cho từng thời kỳ, tham gia hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp;

- Phối hợp với UBND các huyện có liên quan và chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp công bố quy hoạch chi tiết khu công nghiệp;

- Tổ chức thẩm định, trình lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình trong KCN đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Trình lãnh đạo Ban cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các nhà đầu tư khi có yêu cầu;

- Trình lãnh đạo Ban điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của KCN đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức tẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong KCN, theo ủy quyền của cơ quan chức năng;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng: quy hoạch xây dựng, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng của các dự án đầu tư hạ tầng KCN, dự án đầu tư xây dựng công trình trong các KCN. Tham mưu cho lãnh đạo Ban xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyển xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm;

- Tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình quản lý chất lượng xây dựng và các sự cố công trình xảy ra trong khu công nghiệp, tình hình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giám sát, nghiệm thu chất lượng xây dựng theo quy định đối với các công trình thuộc dự án do Ban làm chủ đầu tư.

- Tham mưu giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ban;

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham gia thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Trưởng phòng:  Hoàng Văn Mai

Mobile: 0904.026.675

Email: hvmai@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Cường

Mobile: 0989.188.145

Email: ndcuong@hungyen.gov.vn

- Phạm Đức Nghĩa: Chuyên viên

Mobile: 0984.736.786

Email: pdnghia@hungyen.gov.vn

 

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Điện thoại: 02213. 942 863

Email: qltnmt.bqlkcn@hungyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên và hoạt động bảo vệ môi trường cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các quy định về quản lý tài nguyên và hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án trong khu công nghiệp theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức thẩm tra trình lãnh đạo Ban xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp thuộc phạm vi được uỷ quyền cho Ban;

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý tài nguyên và hoạt động bảo vệ môi trường của các Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Tham mưu giải quyết các tranh chấp trong khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ban;

- Giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý tài nguyên và hoạt động bảo vệ môi trường; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyển xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chức năng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp; trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp;

- Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Phó trưởng phòng phụ trách phòng: Nguyễn Duy Loát

Mobile: 0916.753.688

Email: ndloat@hungyen.gov.vn

- Lê Thị Ánh Hồng Chinh: Chuyên viên

Mobile: 0984.060.282

Email: ltahchinh@hungyen.gov.vn

- Đào Công Văn: Chuyên viên

Mobile: 0978.844.122

Email: dcvan@hungyen.gov.vn

 

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Điện thoại: 02213. 943 490

Email: qldn.bqlkcn@hungyen.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến các thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, lao động cho các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các KCN.

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp. Tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư và các quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; về tình hình phát triển khu công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp KCN trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, lao động, thống kê; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong khu công nghiệp đối với Nhà nước và địa phương.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các cá nhân, nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN.

- Tham mưu lãnh đạo Ban cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của các cơ quan chức năng (ngoài lĩnh vực xây dựng, môi trường).

- Tổ chức thẩm tra hồ sơ và tham mưu lãnh đạo Ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ APEC của các doanh nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp như: xuất nhập khẩu, thuế...; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong khu công nghiệp.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban giao.

Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh

Mobile: 0983.334.658

Email: ntanh@hungyen.gov.vn

- Nguyễn Thành Trung: Chuyên viên

Điện thoại: 0904.681.333

Email: nttrung@hungyen.gov.vn

- Trần Nam Dương: Chuyên viên

Điện thoại: 0968.691.039

Email: tnduong@hungyen.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN

Điện thoại: 0221 376 5568                     

Fax: 0221 376 5968

Vị trí,chức năng, lĩnh vực hoạt động:

Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Chức năng chủ yếu của trung tâm là cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ đầu tư liên quan đến các hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp:

- Tư vấn, lập hồ sơ đăng ký, trình thẩm tra cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các thủ tục chuyển nhượng, thanh lý dự án đầu tư trong các KCN;

- Tư vấn, lập hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán liên quan đến mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp FDI đặt tại các KCN.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép văn phong đại diện.

- Tư vấn lập hồ sơ trình thẩm duyệt về phòng cháy - chữa cháy, cấp Giấy phép xây dựng.

- Tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường...; Tổ chức quan trắc môi trường, thí nghiệm và phân tích các mẫu môi trường.

- Thực hiện việc lập quy hoạch phát triển, quy hoạch chi tiết hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D, lập hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Hưng Yên, lập hồ sơ đề nghị xác nhận hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Lập hồ sơ thiết kế, tư vấn đấu thầu và thi công xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện đầu tư và quản lý khai thác các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Trung tâm làm chủ đầu tư;

- Hỗ trợ tuyển dụng lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

Giám đốc: Phạm Dũng Sỹ.

Mobile: 0936.685.915

Phó giám đốc: Nguyễn Khắc Trọng

Mobile: 0912.738.628