DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

1.009972.000.00.00.H31

Thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).  

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

2

1.009972.000.00.00.H31

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

3

1.009974000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

4

1.009974000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình theo giai đoạn trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

5

1.009975.000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

6

1.009976.000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

7

1.009977.000.00.00.H31

 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN). 

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

8

1.009994.000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến trong KCN)

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

9

1.009995.000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

10


1.009996.000.00.00.H3

Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

11

1.009998.000.00.00.H31

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

12

1.009978.000.00.00.H31

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

13

1.009979.000.00.00.H31
1.009999.000.00.00.H31

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

14

Không tìm thấy mã

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện và Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp và Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

15

1.006949.000.00.00.H31

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp I, cấp II (công trình theo tuyến trong KCN).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

16

1.003011.000.00.00.H31

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (Thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch)

Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc

17

1.003141.000.00.00.H31

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện (Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp)

Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc

18

2.001955.000.00.00.H31

Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Lao động

19

1.007959.000.00.00.H31

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực Xuất nhập cảnh