Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản pháp quy mới

STT

Số, ký hiệuvăn bản

Ngày tháng văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

A

Luật

1

72/2020/QH14

17/11/2020

Luật Bảo vệ môi trường

Có hiệu lực từ  ngày 01/01/2022

B

Nghị định

1

06/2022/NĐ-CP

07/01/2022

Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

Có hiệu lực từ  ngày 07/01/2022

2

08/2022/NĐ-CP

10/01/2022

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Có hiệu lực từ  ngày 10/01/2022

3

45/2022/NĐ-CP

07/7/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Có hiệu lực từ  ngày 25/8/2022

C

Thông tư

1

01/2022/TT-BTNMT

07/01/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

 Có hiệu lực từ  ngày 07/01/2022

2

02/2022/TT-BTNMT

10/01/2022

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Có hiệu lực từ  ngày 10/01/2022

D

Quyết định, Chỉ thị

1

Chỉ thị số 16/CT-UBND

20/10/2016

Về việc một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

 

2

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND

05/12/2017

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

 

3

Quyết định số 409/QĐ-UBND

31/01/2018

Ban hành thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh

 

4

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

29/01/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường.

 

5

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND

04/9/2020

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh

 

6

Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND

08/12/2023

Ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên