Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

Luật

 

 

 

1 21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch 

-  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Các quy định của Luật này về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.

- Chính phủ bảo đảm kinh phí lập, thẩm định quy hoạch quy định tại khoản này theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

2

50/2014/QH13

18/6/2014

Luật Xây dựng

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết liệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

3 40/2019/QH14 13/6/2019 Luật Kiến trúc

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

- Quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

4

40/2013/QH13

22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Điều 2. Bãi bỏ khoản 9 Điều 3. Bỏ cụm từ “ấp, bản, tổ dân phố” tại khoản 1 Điều 31, điểm b khoản 2 Điều 37 và tên Điều 50; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố” tại điểm b khoản 2 Điều 37; bỏ cụm từ “trưởng ấp, trưởng bản” tại điểm d khoản 2 Điều 37 của Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

- Điều 3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

5 62/2020/QH14 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

4

38/2009/QH12

19/6/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Điều 1 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bằng quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

5

30/2009/QH12

17/ 6/2009

Luật Quy hoạch đô thị

 

6

16/2003/QH11

26/11/2003

Luật Xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

7

27/2001/QH10

29/6/2001

Luật phòng cháy và chữa cháy

Khoản 9, Điều 3 bị bãi bỏ bởi Điều 2, Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC

II

Nghị định

 

 

 

1 15/2021/NĐ-CP 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.
2 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
3 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
4 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung và một số điều của Luật PCCC. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
5 02/VBHN-BXD 20/7/2018 VB hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng  
6 100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  
7 82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế  
8 78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
9 139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.  
10 53/2017/NĐ-CP 8/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng  
11 42/2017/NĐ-CP 05/4/2017 Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
12 32/2016/NĐ-CP 06/5/2016 Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam  
13 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Hết hiệu lực từ ngày 10/7/2018;

(Được thay thế bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018)

14

59/2015/NĐ-CP

18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

15

46/2015/NĐ-CP

12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng

 

16

44/2015/NĐ-CP

06/5/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 

17

80/2014/NĐ-CP

06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

 

18

79/2014/NĐ-CP

31/7/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

19

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

 

20

26/2013/NĐ-CP

29/3/2013

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng

 

21

15/2013/NĐ-CP

06/02/2013

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2015, trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

(Được thay thế bởi 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015)

22

72/2012/NĐ-CP

24/9/2012

Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

 

23

64/2012/NĐ-CP

04/9/2012

Về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

24

46/2012/NĐ-CP 

22/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Điều 1 hết hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

25

37/2010/NĐ-CP

07/4/2010

Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

 

26

23/2009/NĐ-CP

27/2/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Hết hiệu lực thi hành từ 30/11/2013.

(Được thay thế bằng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở)

27

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

28 29/2008/NĐ-CP 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Hết hiệu lực từ ngày 10/7/2018;

(Được thay thế bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018)

29

180/2007/NĐ-CP

07/12/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

 

30 127/2007/NĐ-CP 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018:

- Sửa đổi, bổ sung: Điều 2a; Khoản 5 Điều 3; Điểm d, đ Khoản 1 Điều 5; Khoản 2 Điều 9; Điểm d, đ Khoản 1 Điều 10; Khoản 1 Điều 23

- Bổ sung các điều: Điều 2a; Điều 4a; Khoản 3 Điều 24 bởi .

- Bãi bỏ các quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18.

31

35/2003/NĐ-CP

04/4/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hết hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

III

Thông tư

 

 

 

1 01/2021/TT-BXD 19/5/2021 Ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 01:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
2 02/2021/TT-BXD 19/5/2021 Ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2020/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.
3 03/2020/TT-BXD 28/7/2020 Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc. - Hồ sơ thiết kế kiến trúc của các dự án đầu tư xây dựng đã được ký hợp đồng thiết kế xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng thiết kế.
4 04/2019/TT-BXD 16/8/2019 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019
5 149/2020/TT-BCA 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. - Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2021 và thay thế các Thông tư: Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
6 112/2020/TT-BTC 29/12/2020 Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
7 36/2018/TT-BCA 05/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  
8 08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam  
9 07/2018/TT-BXD 08/8/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng  
10 03/2018/TT-BXD 24/4/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.  
11 02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng  
12 96/2017/TT-BTC 27/09/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
13 08/2017/TT-BXD 16/5/2017 Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng  
14 05/2017/TT-BXD 5/4/2017 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
15 04/2017/TT-BXD 30/3/2017 Quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình  
16 03/2017/TT-BXD 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  
17 01/VBHN-BXD 15/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (hợp nhất Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016);  
18 250/2016/TT-BTC 11/11/2016 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điểm h, Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1, Nghị định 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017
19 209/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

- Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

20 210/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

- Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
21 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  

22

24/2016/TT-BXD

01/9/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

23

18/2016/TT-BXD

30/6/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

- Những quy định về thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình được quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

24

17/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Khoản 2, Điều 31; Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

(Khoản 1 Điều 33 của được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng) 

25

16/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

26

15/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

 

27 12/2016/TT-BXD 29/6/2016 Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.  

28

10/2016/TT-BXD

15/3/2016

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

 

29

03/2016/TT-BXD

10/3/2016

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

 

30

04/2015/TT-BXD

03/4/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

 

31 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC  

32

09/2014/TT-BXD

10/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

33

13/2013/TT-BXD

15/8/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

34

11/2013/TT-BXD

31/07/2013

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

 

35

10/2013/TT-BXD

25/07/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

36

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2012/BXD.

 

37

10/2012/TT-BXD

20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016  và được thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

38 02/2012/TT-BXD 12/6/2012 Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hết hiệu lực kể từ ngày 15/12/2016;

(Được thay thế bởi Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016)

39

19/2009/TT-BXD

30/6/2009

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

 

40

03/2009/TT-BXD

26/3/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

41

19/2008/TT-BXD

20/11/2008

Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

IV

Quyết định

 

 

 

1 79/QĐ-BXD 15/2/2017 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  

2

04/2008/QĐ-BXD

03/4/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng