Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

1

19/2018/QĐ-UBND

18/5/2018

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

2

87/2016/NQ-HĐND

15/12/2016

Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

 

3

22/QĐ-UBND

23/11/2016

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

4

18/QĐ-UBND

15/9/2016

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

5

2164/QĐ-UBND

26/10/2009

Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh