Nghị định số 108/2010/NĐ - CP; ngày 29/10/2010

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
 
NGHỊ ĐỊNH:
 
Điều 1. §èi t­îng vµ ph¹m vi ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việcởcông ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động, gåm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước lµm chñ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.
Điều 2. Møc l­¬ng tèi thiÓu vïng
Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này theo vùng như sau:
1. Møc 1.350.000 ®ång/th¸ng¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thuéc vïng I.
2. Møc 1.200.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thuéc vïng II.
3. Møc 1050.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thuéc vïng III.
4. Møc 830.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn c¸c ®Þa bµn thuéc vïng IV.
Điều 3.§Þa bµn ¸p dông mức lương tối thiểu vïng được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 4. ¸p dông mức lương tối thiểu vïng
1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này ®­îc lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính đơn giá tiền lương, quü tiÒn l­¬ng cña thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc Chñ tÞch c«ng ty chuyªn tr¸ch, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc), KÕ to¸n tr­ëng vµ KiÓm so¸t viªn chuyªn tr¸ch nhưng phải bảo đảm ®ñ các điều kiện theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh sè 86/2007/N§-CP ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Nhµ n­íc së h÷u 100% vèn ®iÒu lÖ.
2. Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này:
a) Áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;
b) Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
c) Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
d) Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 2 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.
Điều 5. Tæ chøc thùc hiÖn
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chñ tr×, phèi hîp víi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, c¸c Bé, ngµnh cã liªn quanñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Õn ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này.
Điều 6. HiÖu lùc thi hµnh
1. Møc l­¬ng tèi thiÓu vïng quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy ®­îc ¸p dông nh­ sau:
a) Các ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Phô lôc I kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy thực hiện tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2011.
b) Các ®Þa bµn được điều chỉnh vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy ®Þnh t¹i Phô lôc II kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy thực hiện tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2011.
2. B·i báNghÞ ®Þnh sè 97/2009/N§-CP ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh møc l­¬ng tèi thiÓu vïng ®èi víi ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë c«ng ty, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, tæ hîp t¸c, trang tr¹i, hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc kh¸c cña ViÖt Nam cã thuª m­ín lao ®éng.
3. C«ng ty mÑ – tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc trong thêi gian ch­a x©y dùng ®­îc hÖ thèng thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 101/2009/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm thµnh lËp, tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ch­a chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng nh­ c«ng ty nhµ n­íc tiÕp tôc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh tiÒn l­¬ng t¨ng thªm so víi møc l­¬ng tèi thiÓu chung ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng, quü tiÒn l­¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (hoÆc Héi ®ång thµnh viªn), Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) quy ®Þnh t¹i           NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP, NghÞ ®Þnh sè 206/2004/N§-CP, NghÞ ®Þnh sè 207/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004, NghÞ ®Þnh sè 141/2007/N§-CP ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2007 vµ NghÞ ®Þnh sè 28/2010/N§-CP ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2010 cña ChÝnh phñ cho ®Õn khi ChÝnh phñ cã quy ®Þnh míi.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vµ c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).XH
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
     
 Nguyễn Tấn Dũng
 
Phô lôc I
Danh môc ®Þa bµn ¸p dông møc l­¬ng tèi thiÓu vïng
tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2011
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP
ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ)
 _________
 
1. Vùng I, gồm các địa bàn:
- Các quận thuộc thành phố Hà Nội;
- C¸c quËn thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
2. Vùng II, gồm các địa bàn:
- Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Mª Linh, Ch­¬ng Mü và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;
- Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão, VÜnh B¶othuộc thành phố Hải Phòng;
- Thành phố H¶i D­¬ng thuộc tỉnh H¶i D­¬ng;
- Thành phố VÜnh Yªn, thÞ x· Phóc Yªn vµ huyÖn B×nh Xuyªn thuéc tØnh VÜnh Phóc;
- Thành phố B¾c Ninh, thÞ x· Tõ S¬n vµ c¸c huyÖn QuÕ Vâ, Tiªn Du, Yªn Phong thuéc tØnh B¾c Ninh;
- C¸c thành phố Hạ Long, Mãng C¸i thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Thành phố Th¸i Nguyªnthuộc tỉnh Th¸i Nguyªn;
- Thành phố ViÖt Tr× thuộc tỉnh Phó Thä;
- Thành phố Ninh B×nh thuộc tỉnh Ninh B×nh;
- Thành phố HuÕ thuộc tỉnh Thõa Thiªn HuÕ;
- Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Thành phố Nha Trang vµ thÞ x· Cam Ranhthuộc tỉnh Kh¸nh Hoµ;
- C¸c thành ph §µ L¹t, B¶o Léc thuc tnh L©m §ång;
- Thành ph Phan ThiÕt thuc tnh B×nh ThuËn;
- Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
- Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;
- Thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Thành phố Mü Tho thuéc tØnh TiÒn Giang;
- Các quận thuộc thành phố Cần Thơ;
- Thành phố R¹ch Gi¸ thuéc tØnh Kiªn Giang;
- Thành ph Long Xuyªn thuéc tØnh An Giang;
- Thành phố Cµ Mau thuéc tØnh Cµ Mau.
3. Vùng III, gồm các địa bàn:
- Các thành phố trực thuộc tỉnh cßn l¹i (trừ các thành phố trùc thuộc tỉnh nêu tại vùng II);
- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội;
- Các huyện còn lại thuộc thành phố H¶i Phßng;
- ThÞ X· Chí Linh vµ các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ thuộc tỉnh Hải Dương;
- C¸c huyÖn Yªn L¹c, VÜnh T­êng, Tam §¶o, Tam D­¬ng, LËp Th¹ch, S«ng L« thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
- C¸c huyÖn Phï Ninh, L©m Thao thuộc tỉnh Phú Thä;
- C¸c huyÖn Gia B×nh, ThuËn Thµnh, L­¬ng Tµi thuộc tỉnh Bắc Ninh;
- Các huyện Việt Yên, Yên Dũng, HiÖp Hoµ thuộc tỉnh Bắc Giang;
- Các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả vµ c¸c huyện Hoành Bồ, §«ng TriÒu thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
- ThÞ x· S«ng C«ng vµ c¸c huyÖn Phæ Yªn, Phó B×nh, Phó L­¬ng, §ång Hû, §¹i Tõ thuéc tØnh Th¸i Nguyªn;
- HuyÖn Mü Léc thuéc tØnh Nam §Þnh;
- C¸c huyÖn Duy Tiªn, Kim B¶ng thuéc tØnh Hµ Nam;
- ThÞ x· Tam §iÖp vµ c¸c huyÖn Gia ViÔn, Yªn Kh¸nh, Hoa L­ thuéc tØnh Ninh B×nh;
- ThÞ x· BØm S¬n vµ huyÖn TÜnh Gia thuéc tØnh Thanh Ho¸;
- HuyÖn Kú Anh thuéc tØnh Hµ TÜnh;
- ThÞ x· H­¬ng Thuû vµ c¸c huyÖn H­¬ng Trµ, Phó Léc, Phong §iÒn, Qu¶ng §iÒn, Phó Vang thuéc tØnh Thõa Thiªn HuÕ;
- Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyªn, Nói Thµnh thuộc tỉnh Quảng Nam;
- C¸c huyÖn B×nh S¬n, S¬n TÞnh thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i;
- ThÞ x· S«ng CÇu thuéc tØnh Phó Yªn;
- C¸c huyÖn Cam L©m, Diªn Kh¸nh, Ninh Hoµ, V¹n Ninh thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ;
- C¸c huyÖn Ninh H¶i, ThuËn B¾c thuộc tỉnh Ninh ThuËn;
- C¸c huyÖn §øc Träng, Di Linh thuéc tØnh L©m §ång;
- ThÞ x· La Gi vµ c¸c huyÖn Hµm ThuËn B¾c, Hµm ThuËn Nam thuộc tỉnh B×nh ThuËn;
- C¸c huyÖn Tr¶ng Bµng, Gß DÇu thuộc tỉnh Tây Ninh;
- C¸c thÞ x· Đồng Xoài, Ph­íc Long, B×nh Long và các huyện Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh B×nh D­¬ng;
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Ch©u §øc, C«n §¶o thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- C¸c huyÖn Thñ Thõa, §øc Hoµ, BÕn Løc, Cần Đước, CÇn Giuéc thuéc tØnh Long An;
- ThÞ x· Gß C«ng vµ huyÖn Ch©u Thµnh thuéc tØnh TiÒn Giang;
- HuyÖn Ch©u Thµnh thuéc tØnh BÕn Tre;
- C¸c huyÖn B×nh Minh, Long Hå thuộc tỉnh VÜnh Long;
- Các huyện thuộc thành phố Cần Thơ;
- ThÞ x· Hµ Tiªn vµ c¸c huyÖn Kiªn L­¬ng, Phó Quèc, Kiªn H¶i, Giang Thµnh, Ch©u Thµnh thuéc tØnh Kiªn Giang;
- C¸c thÞ x· Ch©u §èc, T©n Ch©u thuéc tØnh An Giang; 
- ThÞ x· Ng· B¶y vµ c¸c huyÖn Ch©u Thµnh, Ch©u Thµnh A thuéc tØnh HËu Giang;
- C¸c huyÖn N¨m C¨n, C¸i N­íc, U Minh, TrÇn V¨n Thêi thuéc tØnh Cµ Mau.
4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại./.
 

Phô lôc II                                  
DANH môC §ÞA BµN §¦îC ĐIU CHNH VïNG ¸P DôNG
MøC L­¬NG TèI THIÓU VïNG  Tõ NGµY 01 TH¸NG 7 N¨M 2011
(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP
ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ)
 _________
 
1. Vùng I, gồm các địa bàn:
- C¸c huyÖn Cñ Chi, Hãc M«n, B×nh Ch¸nh, Nhµ BÌ thuộc thành phố   Hồ Chí Minh;
- Thµnh phè Biªn Hoµ vµ c¸c huyÖn Nh¬n Tr¹ch, Long Thµnh, VÜnh Cöu, Tr¶ng Bom thuéc tØnh §ång Nai;
- ThÞ x· Thñ DÇu Mét vµ c¸c huyÖn ThuËn An, DÜ An, BÕn C¸t, T©n Uyªn thuéc tØnh B×nh D­¬ng;
- Thµnh phè Vòng Tµu thuéc tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.
2. Vùng II, gồm các địa bàn:
- Các huyện §Þnh Qu¸n, Xu©n Léc thuộc tỉnh Đồng Nai;
- C¸c huyÖn Phó Gi¸o, DÇu TiÕng thuộc tỉnh Bình Dương;
- Thành phố T©n An vµ c¸c huyÖn §øc Hoµ, BÕn Løc, CÇn §­íc, CÇn Giuéc thuéc tØnh Long An.
3. Vùng III, gồm các địa bàn: c¸c huyÖn Thñ Thõa, §øc HuÖ, Ch©u Thµnh, T©n Trô thuéc tØnh Long An./.