Thông báo số 454/TB-BQL ngày 29/12/2023 của Ban Quản lý các KCN Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2024

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo lịch tiếp công dân như sau:

I.Lịch tiếp công dân:

 1 . Tiếp công dân của Trưởng Ban:

Trưởng ban thực hiện tiếp công dân vào thứ 5 tuần cuối cùng của tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ lễ hoặc đi công tác đột xuất thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ, Trưởng Ban có thể tiếp cân dân vào các ngày khác khi có yêu cầu đột xuất theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật tiếp công dân. 

2. Tiếp công dân thường xuyên

Văn phòng Ban thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)

II. Thời gian, địa điểm tiếp công dân  

1 . Thời gian tiếp công dân 

- Mùa hè: Sáng từ 7h00 đến 11h30 ;

Chiều từ 13h30 đến 17h00 .

- Mùa đông: Sáng từ 7h30 đến 12h00 ;

Chiều từ 13h00 den 16h30 .

2. Địa điểm tiếp công dân:

 - Phòng tiếp công dân tầng II trụ sở Ban - Địa chỉ: 613, đường Nguyễn Văn Linh, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức cá nhân biết./ 

/ckfinder/userfiles/files/vanban/454%20(1).pdf