Thông tin về Lãnh đạo Ban

 Trưởng ban: Vũ Quốc Nghị

Quê​ quán: Tiền Phong - Thanh Miện - Hải Dương

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế

Điện thoại cơ quan: 02213 941317

Điện thoại di động: 0368 308111

Email:  vqnghi@hungyen.gov.vn

Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Làm chủ tài khoản của Ban Quản lý các KCN. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động: Công tác tổ chức bộ máy, tiền lương, biên chế, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạn vi quản lý; Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác quy hoạch phát triển các KCN; Công tác xúc tiến đầu tư và tiếp nhận dự án đầu tư; Tình hình triển khai đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Đầu tư và Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Phó trưởng Ban: Lâm Đức Thuấn

Quê​ quán: Tân Phúc - Ân Thi - Hưng Yên

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt

Điện thoại cơ quan: 02213 765 189

Điện thoại di động: 0904 147 354

Email:  ldthuan@hungyen.gov.vn

Chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN; Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp.