KẾ HOẠCH số 35/KH-BQL ngày 08/5/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Triển khai cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024” tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.
Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
KẾ HOẠCH số 33/KH-BQL ngày 06/5/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Kiểm tra công vụ, cải cách hành chính năm 2024
Căn cứ các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh số: 184/KH-UBND ngày 07/12/2021về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; 187/KH-UBND ngày 21/12/2023 về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2024; 191/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2024; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra về công vụ; cải cách hành chính năm 2024 tại Ban như sau: